Áramkörök » Zsebrádió teljesítményfelvétele

Jelenség leírása

Hogyan függ egy zsebrádió által felvett elektromos teljesítmény attól, hogy milyen hangosan hallgatjuk a rádiót?

Eszközök

multiméter, zsebrádió

Magyarázat

A rádión átfolyó áram és a telepfeszültség megfelelõ mérõmûszerrel könnyen és viszonylag pontosan meghatározható. A mérés kényes pontja a ,,hangosság'' értelmezése és az ingadozások kiküszöbölése.

Mindenki, aki ténylegesen elvégezte a mérést (és nem csak elméleti fejtegetéseket küldött be), tapasztalhatta, hogy a rádióadás jellegétõl (beszéd, beatzene, sportközvetítés stb) függõen, illetve egyfajta mûsoron belül is erõsen ingadozik (fluktuál) a rádió által felvett teljesítmény. Legtöbben úgy oldották meg ezt a kérdést, hogy a rádiót adásmentes ,,sistergésre'' hangolták. Néhány versenyzõ a készüléket megbontva a megfelelõ helyen hanggenerátorral vitt be adott erõsségû és frekvenciájú jelet, mások rádió helyett egy mikrofonbemenettel ellátott erõsítõn végeztek méréseket.

Bonyolultabb kérdés a ,,hangosság'' mérése. Legtöbben a rádió hangerõszabályzójának állásával (a tekerõ-, illetve tológomb helyzetével) értelmezték a hangosságot (természetesen adott erõsségû bemenõjelnél). Ez elsõ közelítésben jó módszernek tekinthetõ, hiszen a rádiókészülékek hangereje nyilván valamilyen egyértelmû (monoton) függvénykapcsolatban áll a gomb helyzetével. (A jobb készülékeken igyekeznek olyan szabályzást megvalósítani, amely az emberi fül nemlineáris, közel logaritmikus ,,karakterisztikáját'' veszi figyelembe.)

Igényesebb, a fizikusok mérési módszereihez közelebb álló eljárással az is megállapítható, hogy a rádió által felvett teljesítmény milyen kapcsolatban áll a hangszóró által kisugárzott teljesítménnyel, vagy egy adott helyen észlelhetõ hangnyomással. Lazányi János (Debrecen, KLTE. Gyak. Gimn., 12. évf.) a hangszórót egy ,,mûterheléssel'' helyettesítette, és az azon esõ feszültségbõl, illetve a rajta átfolyó áramból számította ki a kimenõ teljesítményt. (Eljárása azt a kérdést veti fel, hogy vajon a hangszóró hatásfoka mennyire tekinthetõ állandónak.) Lukács Árpád (Fazekas M. Fõv. Gyak. Gimn., 11. évf.) a beszéd hangerejének táblázatokból kiolvasható (decibelben megadott) mérõszámaival jellemezte a hangosságot (pl. épphogy hallható hangok, halk beszéd, normális beszélgetés, kiabálás stb).

Sarlós Ferenc (Baja, III. Béla Gimn., 12. évf.) a következõ módszerrel mérte a hangerõt (a hangszóró által leadott teljesítményt). A hangerõszabályzót addig tekerte, míg egy adott távolságban levõ megfigyelõ éppen meghallotta az elhangolt rádió sistergését. A méréseket 30 perce mûködõ rádióval végezte, hogy bemelegedési effektusokkal ne kelljen számolni, továbbá a mérés alatt a hangszórót rendszertelen idõközökben hangelnyelõ akadállyal eltakarta, mert a szaggatott hang jobban érzékelhetõ. A mérés kiértékelésénél feltételezte, hogy a hang intenzitása a hangforrástól való távolság négyzetével fordított arányban csökken. (Ez akkor jogos feltevés, ha a levegõ az adott mérés körülményei között nem nyel el jelentõs mértékben energiát, továbbá a falakról való visszaverõdés nem számottevõ.) A hangteljesítmény (valamilyen önkényesen választott egységben mért értékének) logaritmusát képezve azt tapasztalta, hogy az közel lineárisan függ a rádió által felvett teljesítménytõl. A mérés hibáját a feszültség, az áram és a távolság mérésének hibájából kb. 15%-osnak becsülte.


Szerzők

  • Gnadig Péter

Forrás, irodalom, hivatkozás

  • Lazányi János
  • Lukács Árpád
  • Sarlós Ferenc
  URI STRING  
/show/192/F-H-F
  CLASS/METHOD  
show/index
  MEMORY USAGE  
608,888 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Show / Index )  0.0268
Total Execution Time  0.0274
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  kiserletek   QUERIES: 9   
0.0004   INSERT INTO `sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`) VALUES ('fb23c3c6bf740eb14c098b3fc4117c58''18.232.124.77''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1566733578) 
0.0004   SELECT `label`, trim(item) as item
FROM 
(`categories`) 
0.0055   SELECT *
FROM (`experiments`)
WHERE `eid` = '192' 
0.0006   SELECT *
FROM (`exp_kwd`)
JOIN `keywordsON `keywords`.`path`=`exp_kwd`.`path`
WHERE `eid` = '192' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_cat`)
JOIN `categoriesON `categories`.`label`=`exp_cat`.`label`
WHERE `eid` = '192' 
0.0002   SELECT `name`
FROM (`materials`)
WHERE `eid` = '192' 
0.0002   SELECT `source`
FROM (`sources`)
WHERE `eid` = '192' 
0.0003   SELECT *
FROM (`exp_authors`)
JOIN `authorsON `exp_authors`.`monogram`=`authors`.`monogram`
WHERE `exp_authors`.`eid` = '192' 
0.0003   SELECT *
FROM (`media`)
JOIN `media_typeON `media_type`.`format`=`media`.`format`
JOIN `exp_mdaON `media`.`mid` = `exp_mda`.`mid`
WHERE `exp_mda`.`eid` = '192'